Analitės

Nustatomos analitės

 

Analizės pavadinimas

Nustatomos analitės

Analizės metodas

Bendra cheminė analizė

Anijonai:  Cl, SO4, HCO3, NO2, NO3

Katijonai: Na, NH4, K, Mg, Ca

Kitos analitės: pH, PO, SEL, kietumas, min. medž. suma, sausa liekana (apskaičiuota), CO2

Mišrus

 

Anijonai

F, Cl, NO2, NO3, SO4, Br

Jonų chromatografija

Katijonai

Li, Na, NH4, K, Mg, Ca

Jonų chromatografija

Hidrokarbonatas (šarmingumas)

HCO3 arba šarmingumas, išreikštas pageidaujamais vienetais

Titrimetrija

Geležis

Fe2+, Fe3+, Fe bendra (fiksuotame mėginyje)

Fe bendra (nefiksuotame mėginyje)

Spektrometrija

Azotas bendras

Mineralinio ir organinio azoto suma

Instrumentinis

Fosfatai

Fosfatai (mineralinis fosforas)

Spektrometrija

Fosforas bendras

Mineralinio ir organinio fosforo suma

Spektrometrija

Boras

Boras (boratas, boro rūgštis H3BO3)

Spektrometrija

Bromatai BrO3-

 Bromatai BrO3-  Spektrometrija

Cianidai

Laisvi cianidai arba visų cianidų suma

Spektrometrija

Silicis

Silicis, išreikštas per Si, SiO2 arba H2SiO3

Spektrometrija

Deguonis

Ištirpęs deguonis

Potenciometrija

Agresyvus CO2

Agresyvus CO2

Titrimetrija

Laisvas Cl2

Laisvas (aktyvus) chloras

Titrimetrija

Sieros vandenilis

Sieros vandenilis ir sulfidai

Spektrometrija

pH

Vandenilio [H+] jonų koncentracija

Potenciometrija

Savitasis elektros laidis

Savitasis elektros laidis prie 25 arba 20°C

Konduktometrija

Sausa liekana

Sausa liekana prie pasirinktos temperatūros (105, 180, 360 450°C)

Gravimetrija

Skendinčios medžiagos

Skendinčios medžiagos

Gravimetrija

Fizinės savybės

Vandens skonis, kvapas, spalva ir drumstumas (pagal formaziną)

Organoleptiškai

Permanganatinė oksidacija

Permanganatinė oksidacija (Permanganato skaičius, permanganato indeksas)

Titrimetrija

Cheminis deguonies suvartojimas

Cheminis deguonies suvartojimas (bichromatinė oksidacija, bichromato indeksas)

Spektrometrija

Organinė anglis vandenyje

Bendroji organinė anglis vandenyje

Instrumentinis

Biocheminis deguonies suvartojimas

Biocheminis deguonies suvartojimas per 5 arba 7 paras.

Skiedimo ir sėjimo metodas

Fenolio indeksas

Fenolio indeksas (skaičius)

Spektrometrija

Sintetinės paviršiaus aktyvios medžiagos

Anijoninės sintetinės paviršiaus aktyvios medžiagos

Spektrometrija

Aromatiniai angliavandeniliai

Benzenas, toluenas, etilbenzenas, o,m,p-ksilenai 1,3,5-trimetilbenzenas ir 1,2,4-trimetilbenzenas

Dujų chromatografija

Benzino eilės angliavandeniliai

Benzino eilės angliavandenilių C6-C10 suma

Dujų chromatografija

Dyzelino eilės angliavandeniliai

Dyzelino eilės angliavandenilių C10-C28 suma

Dujų chromatografija

Naftos produktų indeksas

Naftos produktų indeksas – angliavandenilių C10-C40 suma

Dujų chromatografija

Halogeninti angliavandeniliai

Haloformai (chloroformas, bromoformas, dibromchlormetanas, bromdichlormetanas), 1,2-dichloretanas (DCA), tetrachloretenas (PCE), trichloretenas (TCE)

Dujų chromatografija

Daugiacikliai aromatiniai angliavandeniliai

Fluorantenas, benzo(b)fluorantenas, benzo(k)fluorantenas, benzo(a)pirenas, Benzo(ghi)perilenas, Indeno(123-cd)pirenas

Skysčių chromatografija

+ Naftalenas, acenaftenas, fluorenas, fenantrenas, antracens, pirenas, benzo(a)antracenas, chrizenas, dibenzo(ah)antracenas

Organinė anglis grunte

Bendroji organinė anglis grunte

Instrumentinis

Naftos produktai svorio metodu

Naftos produktai svorio metodu grunto mėginiuose

Gravimetrija

Benzino eilės angliavandeniliai

Benzino eilės angliavandeniliai grunto mėginiuose

Dujų chromatografija

Naftos produktų indeksas

Naftos produktų indeksas grunto mėginiuose

Dujų chromatografija

Sunkieji metalai

Sunkieji metalai vandenyje ar grunte Al, As, Ba, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Zn, V, Hg

AAS-GF

Metalų ekstraktas

Metalų ekstrakcija iš grunto

Mikrobanginis metodas

Ftalatai

Dimetilftalatas DMP, Dietilftalatas DEP, Dipropilftalatas DPP, Dibutilftalatas DBP, Diizobutilftalatas DIBP, Dicikloheksilftalatas DCP, Di(2-etilheksil)ftalatas DEHP

Dujų chromatografija –masių spektrometrija

Alkilfenoliai

Oktil- ir Nonil-fenoliai, jų mono- ir di- etoksilatai, BisfenolisA

Dujų chromatografija –masių spektrometrija

Pesticidai

Chlororganiniai pesticidai, pesticidų suma

Dujų chromatografija –masių spektrometrija